Nhà nổi ngọc trai với các phao nổi bằng vật liệu PPC có tuổi thọ trên 30 năm.

...bringing new technologies for the country's development
TOP