Tàu Cứ Nạn Cứu Hộ được chế tạo dưới sự kết hợp giữa James Boat và Viện thiết kế tàu Quân sự

TOP