Nhà nổi ngọc trai với các phao nổi bằng vật liệu PPC có tuổi thọ trên 30 năm.

...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP